305-207-1100 (Bird Road) 305-364-0051 (Miami Lakes)